Zakon o radu
https://www.zakon.hr/z/307/Zakon-o-radu
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
https://www.zakon.hr/z/317/Zakon-o-odgoju-i-obrazovanju-u-osnovnoj-i-srednjoj-%C5%A1koli
Zakon o ustanovama
https://www.zakon.hr/z/313/Zakon-o-ustanovama
Zakon o općem upravnom postupku
https://www.zakon.hr/z/65/Zakon-o-op%C4%87em-upravnom-postupku

Zakon o pravu na pristup informacijama
https://www.zakon.hr/z/126/Zakon-o-pravu-na-pristup-informacijama

Kriterij za određivanje visine naknadne stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

(»Narodne novine«, broj 12/14, 15/14).

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_02_15_316.html