Dokumentacija doma

1. Statut UD Paola Di Rosa.

2. Gpl20-21.pdf

3. UD Paola Di Rosa-Poslovnik o radu domskog odbora

4. UD Paola Di Rosa-Poslovnik o radu odgajateljskog vijeća

5. UD Paola Di Rosa-Poslovnik o radu vijeća roditelja

6. UD Paola Di Rosa-Pravilnik o arhivskoj građi

7. UD Paola Di Rosa-Pravilnik o kućnom redu

8. UD Paola Di Rosa-Pravilnik o promicanju spoznaje o štetnosti uporabe duhanskih proizvoda za zdravlje

9. PROCEDURA ZA PLAĆANJE PREDUJMOM DOBAVLJAČIMA ZA NABAVU ROBA, USLUGA I RADOVA

10. UD Paola Di Rosa-Pravilnik o štetama

11. Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja u Domu – 2020

12. Pravilnik o unutrašnjem ustrojstvu i načinu rada Doma – 2020

13. Odluka o ovlaštenju korištenja službenog vozila u službene svrhe i mobilnih telefona

14. PROCEDURA KONTROLA OD ZAPRIMANJA ROBE, IZVOĐENJA RADOVA, IZVRŠENJA USLUG, ZAPRIMANJA RAČUNA DO PLAĆANJA I ZA NABAVU ROBA, RADOVA I USLUGA

15. Izvjestaj neovisnog revizora o revizijskom uvidu za 2020. godinu

16. Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2021/2022.